Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Jouw rechten

Jouw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Rights

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen een aantal rechten welke wij uiteraard dienen na te leven.

De AVG

  1. Legt meer verantwoordelijkheden bij de organisatie die persoonsgegevens verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”).
  2. Beschermt en versterkt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (“betrokkenen”).
  3. Geeft de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen.

Begrippen

Verwerkersverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke is de organisatie die het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In deze context is dit onze wereldwijde CMTC-OVM organisatie in Nederland.

Verwerker

Een externe partij die in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Voorbeelden zijn: het bedrijf dat de leden en financiële administratie voert en het bedrijf waar onze website is ‘gehost’. Maar ook de vrijwilliger die toegang tot het ledenbestand krijgt om een activiteit te organiseren.

Persoonsgegevens

Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Betrokkene

De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld de leden, patiënten, maar ook donateurs of vrijwilligers.

Gegevens over gezondheid

Persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of mentale gezondheid van een betrokkene. Gegevens over gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Aan de verwerking hiervan stelt de AVG strengere eisen.

Rechten betrokkenen

De rechten van mensen die zich aanmelden bij ons (bijv. als lid, donateur en ontvangen nieuwsbrief) zijn als volgt:

  1. Het recht op informatie over en inzage in de verwerking van de gegevens van de betrokkene.
  2. Het recht op correctie of beperking van de persoonsgegevens.
  3. Het recht om vergeten te worden (‘vergetelheid’); de betrokkene heeft het recht ons te vragen zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen (inclusief het laten verwijderen bij eventuele andere organisaties waaraan wij de gegevens hebben verstrekt).
  4. Het recht op dataportabiliteit; betrokkenen kunnen ons vragen om hun persoonsgegevens in een standaard formaat te ontvangen en/of door te sturen aan een nieuwe organisatie.
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen profilering en geautomatiseerde besluitvorming.

Wanneer een betrokkene van mening is dat wij niet goed omgaan met persoonsgegevens dan kan de betrokkene een klacht indienen

In het geval de betrokkene van mening is dat wij zijn/haar klacht niet goed afhandelen dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop onze organisatie met persoonsgegevens omgaat. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht om deze klacht te behandelen.