Je kunt tekst op je scherm selecteren om ze hardop te laten voorlezen

Inzage regeling

Inzagerechten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Data privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende inzagerechten:

  1. Iedereen van wie persoonsgegevens in de administratie van de vereniging zijn opgenomen heeft recht op inzage van die gegevens. Het gaat daarbij alleen om persoonsgegevens van de betrokkene zelf, gegevens van andere betrokkenen zullen niet ter inzage worden verstrekt. Een betrokkene mag meermalen een verzoek tot inzage van persoonsgegevens doen, maar niet onredelijk vaak. Als er sinds de vorige opvraag niets is veranderd, mag de inzage worden geweigerd.
  2. Een verzoek tot inzage moet worden ingediend bij ons bestuur via contact. Het bestuur zal na ontvangst van verzoek binnen vier weken aan de betrokkene een overzicht verstrekken van alle persoonsgegevens die verwerkt zijn, de aard van de verwerking, en het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. Ook zal worden vermeld of gegevens aan derden zijn verstrekt en zo ja, aan welke derden en met welk doel die verstrekking heeft plaatsgevonden.
  3. Degene die van het bestuur een overzicht van de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft ontvangen, kan het bestuur vervolgens vragen bepaalde gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit verzoek zal worden ingewilligd als de gegevens onjuist of onvolledig zijn gebleken, of niet relevant zijn voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
  4. Het bestuur beslist binnen vier weken op een verzoek tot verbetering, wijziging, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Als het verzoek wordt ingewilligd zorgt het bestuur dat de verbetering, wijziging, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt doorgevoerd. Als het verzoek wordt afgewezen, wordt de weigering schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld, met vermelding van de redenen voor de afwijzing.
  5. Als de betrokkene de verwerking van zijn persoonsgegevens onjuist acht omdat daarmee het belang van de vereniging of van een derde is gediend, terwijl het belang op privacy van de betrokkene had moeten prevaleren, kan de betrokkene bij het bestuur schriftelijk in verzet komen tegen de verwerking.
  6. Het bestuur beoordeelt het verzet binnen vier weken na ontvangst daarvan. Als het bestuur het verzet gegrond oordeelt, zorgt het ervoor dat de verwerking van de gegevens zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. Als het bestuur het verzet ongegrond oordeelt, kan de betrokkene binnen zes weken na ontvangst van die beslissing een klacht indienen